Νομικές σημειώσεις

 

Επεξεργασία πληροφοριών

Η ιστιοσελίδα www.owatrol_oil.info ιστοσελίδα εκδίδεται από:

 

DURIEU GROUPE

 

Z.I La Marinière

2 bis rue Charles de Gaulle

91072 BONDOUFLE - FRANCE

Tél.: +33 (0) 160 86 48 70 Fax : +33 (0) 160 86 84 84

Siren : 419281456

Capital social : 50.000 €

TVA Intracommunautaire : FR81419281456

 

πραγματοποίηση της τοποθεσίας

 

ADFIELDS DIGITAL

23 bis rue Édouard VAILLANT

B.P 61547

37015 TOURS Cedex 01 - FRANCE

Tél. : 02 47 66 90 67

www.adfields.agency

 

οικοδεσπότης

 

Business Catalyst / Adobe Systems Software Ireland Limited

4-6 Riverwalk, City West Business Campus

Saggart, Dublin 24 (Irlande)

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και γενικότερα σε όλες τις συμφωνίες που περιέχουν διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η ολική ή μερική αναπαραγωγή του κειμένου, εικόνων ή εικονογραφήσεις που δεν προορίζονται ρητά για να κατέβουν από τους επισκέπτες απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια του εκδότη ή οποιαδήποτε δίκαιο διάδοχο.

 

Αρμοδιότητες

Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Όλοι τα στοιχεία σε αυτήν την ιστιοσελίδα, τα κείμενα, τα γραφικά και οι εικόνες (διαγράμματα, σχέδια, σχέδια, φωτογραφίες και κινούμενα σχέδια) παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται την ευθύνη του εκδότη. Πράγματι, παρά την επιθυμία της εταιρείας να δώσει τις πιο ακριβείς πληροφορίες και να εξασφαλιστεί η τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή πιθανές παραλείψεις στις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα, ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση και την πρακτική των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση.

 

Άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, σχετικά με τους υπολογιστές, τα αρχεία και τις ελευθερίες, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής δεδομένων που σας αφορούν. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Products DURIEU SA - ZI The Sailor - 2 bis rue Charles de Gaulle - BP 75-91072 BONDOUFLE Cedex - FRANCE - Tél: +33 (0) 160 86 48 70 - Fax: . +33 (0) 160 86 84 84

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νόμο " Πληροφορική και Ελευθερίες " ,μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της CNIL

 

Συντελεστές

Adfields - Durieu Group - Fotolia™

Αρχική Owatrol-oil.info

πάντα υπάρχει λύση με

DURIEU S.A. - 91072 Bondoufle - France - phone 01 60 86 48 70 - Fax 01 60 86 84 84

Νομικές σημειώσεις

Χάρτης

Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα έχει βελτιστοποιηθεί για το Google Chrome 26.0, Firefox 10, Safari 6.1 και Internet Explorer 9